/* */
,

10 Inspirational Quotes And How To Say Them In Thai

16 Oct 2019
×

Error message

  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 29 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 31 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 29 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 31 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 29 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 31 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 29 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 31 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 29 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Undefined offset: 0 in eval() (line 31 of /srv/www/dev.phanganist.com/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Everyone loves a good quoteMaybe you can even make some new friends by talking to the local Koh Phangan people and you can start the conversation by telling them a nice inspirational quote... in Thai!

Here are a few for you to try out:

 

English: There are no short-cuts to any place worth going.

Phonetic: thîi thîi khuuan khâa gàae gaan bpai nán mâi mii thaang lát

Thai: ี่ี่ควรคาแกการไปนั้นไมทางล

 

English: You miss 100% of the shots you don't take.

Phonetic: hàak mâi laawng ying gâw thâo gàp phlâat bpâo ráauy bpooe-sen

Thai: หากไมลองย เทากบพลาดเป 100%

English: The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Phonetic: thîi an-dtà-raai thîi sùt sǎm-ràp rao sùuan mâak mâi châi bpâo-mǎai thîi sǔung gooen bpai jon ûueam mâi thǔeng dtàae bpen bpâo-mǎai thîi dtàm gooen bpai láaeo rao ûueam thǔeng dtàang-hàak

Thai: ี่นตรายที่ดสำหรบเราสวนมากไมใชเปาหมายที่งเกนไปจนเอื้อมไม แตเปนเปาหมายที่ำเกนไปแลวเราเอื้อมถงตางหาก

 

English: The best time to plant a tree was 20 years ago.

The second best time is now.

Phonetic: wee-laa thîi màw thîi sùt thîi bplùuk dtôn-mái sàk dtôn khuue mûuea yîi-sìp bpii gàawn láe wee-laa thîi màw raawng long maa gâw khuue dtaawn níi

Thai: เวลาที่เหมาะที่ดที่จะปลกตนไมกตนคอเมื่ 20 อน และเวลาที่เหมาะรองลงมากอตอนนี้

 

English: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

Phonetic: mâi mii thaang khâam -hǎa--mùt dâi hàak yang mâi glâa phaaw àawk bpai glai jon mâi hěn fàng

Thai: ไมทางจะขามมหาสมทรไดหากยงไมกลาพอจะออกไปไกลจนไมเหนฝั่

English: Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Phonetic: sìng dai thîi jai -nút sǎa-mâat khít láe chûuea dâi gâw yâawm tham hâi bpen jing dâi chên gan

Thai: ิ่งใดที่ใจมนษยสามารถคดและเชื่อไดอมทำใหเปนจรงไดเชนก

 

English: Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.

Phonetic: khwaam-sùk mâi châi khǎawng sǎm-rèt rûup dtàae maa jàak gaan grà-tham khǎawng rao eeng

Thai: ความสขไมใชของสำเรจร แตมาจากการกระทำของเราเอง

English: Be the change you want to see in the world.

Phonetic: jong long muue sâang khwaam bplìian-bplaaeng yàang thîi khun yàak hěn bon lôok

Thai: จงลงมอสรางความเปลี่ยนแปลงอยางที่ณอยากเหนบนโลก

 

English: It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Phonetic: dooen cháa khâae nǎi mâi bpen rai dtràap dai thîi mâi yùt dooen

Thai: เดนชาแคไหนไมเปนไร ตราบใดที่ไมหยดเด

English: Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

Phonetic: jam wái -mǒoe wâa khwaam dtâng-jai yàak bprà-sòp khwaam sǎm-rèt khǎawng dtuua rao eeng sǎm-khan gwàa khwaam dtâng-jai khǎawng khrai ùuen tháng mòt

Thai: จำไวเสมอวาความตั้งใจอยากประสบความสำเรจของตวเราเอง สำคญกวาความตั้งใจของใครอื่นทั้งหมด

 

Related Topics