10 Inspirational Quotes And How To Say Them In Thai

16 Oct 2019

Everyone loves a good quote.  Maybe you can even make some new friends by talking to the local Koh Phangan people and you can start the conversation by telling them a nice inspirational quote...in Thai!

Here are a few for you to try out:

 

English: There are no short-cuts to any place worth going.

Phonetic: thîi thîi khuuan khâa gàae gaan bpai nán mâi mii thaang lát

Thai: ที่ที่ควรค่าแก่การไปนั้นไม่มีทางลัด

 

English: You miss 100% of the shots you don't take.

Phonetic: hàak mâi laawng ying gâw thâo gàp phlâat bpâo ráauy bpooe-sen

Thai: หากไม่ลองยิง ก็เท่ากับพลาดเป้า 100%

English: The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.

Phonetic: thîi an-dtà-raai thîi sùt sǎm-ràp rao sùuan mâak mâi châi bpâo-mǎai thîi sǔung gooen bpai jon ûueam mâi thǔeng dtàae bpen bpâo-mǎai thîi dtàm gooen bpai láaeo rao ûueam thǔeng dtàang-hàak

Thai: ที่อันตรายที่สุดสำหรับเราส่วนมากไม่ใช่เป้าหมายที่สูงเกินไปจนเอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเป้าหมายที่ต่ำเกินไปแล้วเราเอื้อมถึงต่างหาก

 

English: The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.

Phonetic: wee-laa thîi màw thîi sùt thîi jà bplùuk dtôn-mái sàk dtôn khuue mûuea yîi-sìp bpii gàawn láe wee-laa thîi màw raawng long maa gâw khuue dtaawn níi

Thai: เวลาที่เหมาะที่สุดที่จะปลูกต้นไม้สักต้นคือเมื่อ 20 ปีก่อน และเวลาที่เหมาะรองลงมาก็คือตอนนี้

 

English: You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.

Phonetic: mâi mii thaang jà khâam má-hǎa-sà-mùt dâi hàak yang mâi glâa phaaw jà àawk bpai glai jon mâi hěn fàng

Thai: ไม่มีทางจะข้ามมหาสมุทรได้ หากยังไม่กล้าพอจะออกไปไกลจนไม่เห็นฝั่ง

English: Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.

Phonetic: sìng dai thîi jai má-nút sǎa-mâat khít láe chûuea dâi gâw yâawm tham hâi bpen jing dâi chên gan

Thai: สิ่งใดที่ใจมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ ก็ย่อมทำให้เป็นจริงได้เช่นกัน

 

English: Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.

Phonetic: khwaam-sùk mâi châi khǎawng sǎm-rèt rûup dtàae maa jàak gaan grà-tham khǎawng rao eeng

Thai: ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูป แต่มาจากการกระทำของเราเอง

English: Be the change you want to see in the world.

Phonetic: jong long muue sâang khwaam bplìian-bplaaeng yàang thîi khun yàak hěn bon lôok

Thai: จงลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณอยากเห็นบนโลก

 

English: It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Phonetic: dooen cháa khâae nǎi mâi bpen rai dtràap dai thîi mâi yùt dooen

Thai: เดินช้าแค่ไหนไม่เป็นไร ตราบใดที่ไม่หยุดเดิน

English: Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

Phonetic: jam wái sà-mǒoe wâa khwaam dtâng-jai yàak bprà-sòp khwaam sǎm-rèt khǎawng dtuua rao eeng sǎm-khan gwàa khwaam dtâng-jai khǎawng khrai ùuen tháng mòt

Thai: จำไว้เสมอว่าความตั้งใจอยากประสบความสำเร็จของตัวเราเอง สำคัญกว่าความตั้งใจของใครอื่นทั้งหมด